Indian Academy of Echocardiography

Already Registered
Sign in

New User?
Sign up

Executive Committee


 

Executive Committee 2017-18

 

President

 

Dr S Shanmugasundaram

E-mail : drsss1952@gmail.com

President-Elect

 

Dr Sameer Shrivastava

E-mail : sameer_rashmi@hotmail.com

Vice-President

 

Dr Soumitra Kumar

E-mail : dr.soumitrakumar@gmail.com

Honorary General Secretary


Dr Manish Bansal
E-mail : manishaiims@hotmail.com

Joint Secretary


Dr Shantanu P Sengupta

E-mail : senguptasp@gmail.com

Treasurer


Dr Rahul Mehrotra
E-mail : drrahulm@hotmail.com

Immediate Past President


Dr H K Chopra

E-mail : drhkchopra@gmail.com

Immediate Past Secretary


Dr Hansa Gupta
E-mail : hansagupta@yahoo.com

 

 

Members

 

Dr C K Ponde (Mumbai)

Dr Srikanth Sola (Bengaluru)

Dr Ashok Garg (Jaipur)

Dr Sanjay Mehrotra (Lucknow)

Dr Atul Karande (Indore)

Dr G Gnanavelu (Chennai)

Dr Rohit Tandon (Ludhiana)

Dr Aniruddha De (Kolkata)

Dr Kudel Kunhali (Kozhikode)

 

 

Permanent Co-Opted Members

 

Dr Savitri Shrivastava

Dr S K Parashar

Dr G Vijayaraghavan

Dr J C Mohan

Dr P Krishnamraju

Dr Rakesh Gupta

Dr S K Kaushik

Dr A V Anjaneyulu

Dr R Alagesan

Dr R J Manjuran

Dr S T Yavagal

Dr R R Kasliwal

Dr Nitin Burkule

Dr V Amuthan

 

 

JIAE Editor

 

Dr Satish C Govind

satishgovind@gmail.com

 

 

 

Current EC