Indian Academy of Echocardiography

Already Registered
Sign in

New User?
Sign up

Executive Committee


 

Present Executive Committee 2021-22

 

President

 

Dr C K Ponde

E-mail : jjpshekhar277@gmail.com

President-Elect

 

Dr Satish C Govind

E-mail : satishgovind@gmail.com

Vice-President

 

Dr I B Vijayalaxmi

E-mail : dr_vj@hotmail.com

Honorary General Secretary


Dr Rahul Mehrotra

E-mail : drrahulm@hotmail.com

Joint Secretary


Dr Rishikesh Shah

E-mail : rishikeshshah007@gmail.com

Treasurer


Dr Vivek Tandon

Immediate Past President

 

Dr K Raghu

E-mail : nirvarvik@rediffmail.com

Immediate Past Secretary

Dr Manish Bansal
E-mail : manishaiims@hotmail.com

 

 

JIAE Editor

 

Dr Manish Bansal
E-mail : manishaiims@hotmail.com

 

 

 

Members

 

Dr S Balasubramanian (Tamil Nadu)

Dr Prabhavathi (Karnataka)

Dr Chandramukhi Sunehra (Telangana)

Dr Saji Philip (Kerala)

Dr B R Mishra (Odisha)

Dr Dipankar Datta (West Bengal)

Dr Munesh Tomar (Uttar Pradesh)

Dr Simmi Manocha (Haryana)

Dr Prabhat K Pandey (Chhattisgarh)

 

 

Permanent Co-Opted Members (Past Presidents)

 

Dr Savitri Shrivastava

Dr S K Parashar

Dr G Vijayaraghavan

Dr J C Mohan

Dr P Krishnamraju

Dr Rakesh Gupta

Dr S K Kaushik

Dr A V Anjaneyulu

Dr R Alagesan

Dr R J Manjuran

Dr S T Yavagal

Dr R R Kasliwal

Dr Nitin Burkule

Dr V Amuthan

Dr H K Chopra

Dr S Shanmugasundaram

Dr Sameer Shrivastava

Dr Soumitra Kumar

 

 

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21