Indian Academy of Echocardiography

Already Registered
Sign in

New User?
Sign up

Executive Committee


 

Present Executive Committee 2019-20

 

President

 

Dr Soumitra Kumar

E-mail : dr.soumitrakumar@gmail.com

President-Elect

 

Dr K Raghu

E-mail : nirvarvik@rediffmail.com

Vice-President

 

Dr C K Ponde

E-mail : jjpshekhar277@gmail.com

Honorary General Secretary


Dr Manish Bansal
E-mail : manishaiims@hotmail.com

Joint Secretary


Dr G Gnanavelu

E-mail : gnanaveluganesan61@gmail.com

Treasurer


Dr Rahul Mehrotra
E-mail : drrahulm@hotmail.com

Immediate Past President

 

Dr Sameer Shrivastava

E-mail : sameer_rashmi@hotmail.com

 

 

JIAE Editor

 

Dr Satish C Govind

satishgovind@gmail.com

 

 

 

Members

 

Dr Sudarshan Nagpal (Saharanpur)

Dr Arunangshu Ganguly (Durgapur)

Dr G Rajesh (Kozhikode)

Dr K M Krishnamoorthy (Thiruvananthapuram)

Dr Sunil Bohra (Bengaluru)

Dr U P Singh (Chandigarh)

Dr Debika Chatterjee (Kolkata)

Dr S Veeramani (Madurai)

Dr Rishikesh Shah (Thane)

 

 

Permanent Co-Opted Members (Past Presidents)

 

Dr Savitri Shrivastava

Dr S K Parashar

Dr G Vijayaraghavan

Dr J C Mohan

Dr P Krishnamraju

Dr Rakesh Gupta

Dr S K Kaushik

Dr A V Anjaneyulu

Dr R Alagesan

Dr R J Manjuran

Dr S T Yavagal

Dr R R Kasliwal

Dr Nitin Burkule

Dr V Amuthan

Dr H K Chopra

Dr S Shanmugasundaram

 

 

2016-17

2017-18

2018-19